Privacy statement

Van Houten en Partners, de handelsnaam van Naber c.s. advocaten en mediators (website: www.vhpa.nl), hierna te noemen “VHPA” respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het bovenstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Houten en Partners verwerkt.

VHPA verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel

VHPA verwerkt persoonsgegevens uitsluiten voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Het innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Voor werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens

VHPA verwerkt de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens, ten behoeve van de dienstverlening, of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam, titel (basisgegevens);
 • E-mailadres, postadres en telefoonnummer (contactgegevens);
 • Persoonsgegevens ten behoeve van een sollicitatie;
 • Overige op betrokkenen betrekking hebbende persoonsgegevens die onze cliënten en relaties ons verschaffen of die wij verkrijgen in het kader van de activiteiten van VHPA op basis van de doeleinden en grondslagen zoals hierna vermeld.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt VHPA omdat deze door betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

VHPA verwerkt de  genoemde persoonsgegevens uitsluiten op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

VHPA deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarbij kan worden gedacht aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partijen namens en in opdracht van VHPA, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met een wederpartij.

Daarnaast kan VHPA persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van VHPA uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVVG. Door VHPA ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere partij ten behoeven van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

VHPA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houden met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval VHPA gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, worden in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VHPA bewaart persoonsgegevens die worden verstrekt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 2. Recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 4. Recht van verzet;
 5. Recht op dataportabiliteit;
 6. Recht op vergetelheid;
 7. Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 8. Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij VHPA aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken, zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Mr. H.J. Naber, tel nr. 078-6395557, email: naber@vhpa.nl, postadres: Postbus 1185, 3300 BD Dordrecht.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juist persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. VHPA neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

VHPA houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door VHPA verkocht aan derden.

Aanpassing privacy statement

VHPA heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder vorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statementworden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.vhpa.nl.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Mr. H.J. Naber, tel nr. 078-6395557, email: naber@vhpa.nl, postadres: Postbus 1185, 3300 BD Dordrecht.

Dit privacy statement is op d.d. 6 september 2020 vastgesteld.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.