Kosten

Algemeen

Een belangrijk aspect van een echtscheiding wordt gevormd door de kosten.

Allereerst brengt een echtscheiding altijd kosten met zich mee. Immers, een gezamenlijke huishouding zal worden gesplitst in twee huishoudingen. Natuurlijk brengt dat extra kosten met zich mee. Alle lasten die te maken hebben met wonen worden verdubbeld maar ook de gewone lasten van het levensonderhoud worden hoger. Het is nu eenmaal efficiënter om boodschappen voor een gezin te doen dan voor een persoon alleen.

Als de echtscheiding zelf dan ook nog kosten met zich meebrengt dan is het zaak daar goede aandacht aan te besteden.

Vergelijking kosten echtscheidingsprocedure met kosten echtscheidings ­bemiddeling / mediation
Er zijn twee manieren om een echtscheiding te regelen.

U kunt via een proces bij de rechtbank alle vragen ter beslissing voorleggen aan een rechter. De rechter beslist en de verantwoordelijkheid over de beslissingen ligt dus niet bij u.

De andere manier is dat u deelneemt aan een echtscheidingsbemiddeling/mediation. In dat geval neemt u zelf alle belangrijke beslissingen.

Het gaat over zaken die voor u zelf van belang zijn, waar u zelf het meeste van weet, dus het is op zichzelf een goede gedachte dat u zelf ook de beslissingen neemt.

Zou een echtscheidingsbemiddeling mislukken, wat zelden voorkomt, dan kunt u zich alsnog tot de rechter wenden.

De tweede mogelijkheid is aanzienlijk goedkoper.

Wat kunt u van ons verwachten als wij uw echtscheidingsbemiddeling regelen?

Een echtscheidingsbemiddeling houdt bij ons in:

a. de echtscheiding
b. een ouderschapsplan
c. alimentatierekenen
d. afwikkelen verdeling, waaronder afspraken maken over eventuele schulden
e. afwikkelen huwelijkse voorwaarden
f. complete regeling van de pensioenen
g. complete regeling voor de eigen woning

Als wij een mediation behandelen wordt aan al deze aspecten de nodige aandacht besteed.

Wat is het doel van een echtscheidingsbemiddeling/mediation?

Het doel dat wij voor ogen hebben, en dat wij ook bijna altijd bereiken, is het volgende:

 • Een complete regeling voor de betrokken partijen en hun kinderen.
 • Een complete regeling waarbij alle denkbare financiële aspecten worden meegenomen.
 • Een complete regeling waardoor het voor u op een zeker moment mogelijk is om het leven weer op te op te pakken.
 • Een complete regeling waarbij, zo mogelijk, u altijd met respect zult kunnen denken aan uw ex-partner en u elkaar ook na de echtscheiding op een respectvolle manier kunt bejegenen.
 • Een complete regeling die de kansen van uw kinderen op een goede toekomst vergroot.

Doel Van Houten en Partners mediation

Ons doel is dat de kans op een proces in de toekomst, over één van de aspecten van de echtscheiding, bijvoorbeeld over de kinderen, bijvoorbeeld over alimentatie, bijvoorbeeld over de verdeling, bijvoorbeeld over verkoop van een woning, zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Dat doel kunnen wij bereiken door zo degelijk mogelijk met u te bespreken wat u wilt, hoe u het wilt en wat de mogelijkheden zijn.

Resultaten echtscheidingsbemiddeling

Het is bij ons een zeldzaamheid dat mensen die aan een mediation hebben deelgenomen, enkele jaren later in een proces verwikkeld raken. Omdat bij een mediation alles al goed is geregeld en u dat zelf hebt goedgekeurd, is de kans op een proces in de toekomst, met de daarbij horende vaak hoge kosten, materieel en immaterieel, klein.

Garantie
Bij iedere mediation die eindigt met het tekenen van een echtscheidingsconvenant, bieden wij een garantie.

Die garantie houdt in dat als er in de toekomst tussen de deelnemende partijen verschil van mening zou ontstaan over de interpretatie van de afspraken in het convenant (een echtscheidingsconvenant is een contract) wij gratis een vervolgbemiddeling aanbieden. Ons doel is dan het bereiken van een oplossing voor het meningsverschil dat is ontstaan over de interpretatie van de afspraken in het convenant.

Wij stellen maar één voorwaarde en dat is dat u samen komt.

Daarom is het goed om hier te laten weten dat als wij als bemiddelaar zijn opgetreden, het ons niet meer vrij staat om als advocaat op te treden voor de ene partij tegen de andere. De bemiddeling is een vertrouwelijk gebeuren en de regels die van toepassing zijn, waar wij het ook geheel mee eens zijn, maken dit niet mogelijk.

Wat wel mogelijk is, is dat wij weer als bemiddelaar voor dezelfde partijen optreden.

UUrtarieven

De uurtarieven die wij hanteren variëren van € 110,– tot  € 220,–. Het uiteindelijk toe te passen uurtarief wordt in overleg met u overeengekomen.

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van factoren als:

 • complexiteit van de zaak
 • de grootte van de belangen
 • te verwachten verdelingsproblemen
 • huwelijksvoorwaarden
 • verrekenbedingen
 • de beantwoording van de vraag of één van partijen voor subsidie in aanmerking komt

Het uurtarief wordt vermeerderd met vijf procent kantoorkosten en vervolgens wordt de BTW, 21%, toegepast.

 

Subsidie

Voordeling scheiden met subsidie / kosten vanaf € 220,- all-in

 

Het is bij een echtscheidingsbemiddeling mogelijk om subsidie op de door de advocaat te verrichten werkzaamheden aan te vragen via de wet op de rechtsbijstand. Het gaat hier om subsidie uit hoofde van de Wet op de Rechtsbijstand, de zogenaamde “toevoeging”.

 

Wanneer subsidie?

 

Let op: Alleen advocaten en VFAS-echtscheidingsbemiddelaars en de andere bemiddelaars die door de Raad voor de Rechtsbijstand zijn geaccepteerd, mogen namens de cliënten een toevoeging aanvragen. Als u zich oriënteert over echtscheidingsbemiddeling en daarvoor telefonisch contact opneemt met diverse kantoren, doet u er goed aan om te vragen of deze kantoren ook meewerken aan echtscheidingsbemiddeling/mediation op basis van een ”een toevoeging“.

 

Om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen dient u aan bepaalde criteria te voldoen. Die criteria komen erop neer dat zowel het inkomen als het eigen vermogen beneden bepaalde grenzen moeten blijven. Aan de hand van de hoogte van het inkomen dan wel de hoogte van het vermogen wordt door de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag een eigen bijdrage vastgesteld.

 

In het geval dat één van de partners wel maar de andere niet voor een toevoeging in aanmerking komt, wordt er één toevoeging aangevraagd. Ook deze subsidie heeft het effect dat de kosten lager worden.

 

Naast deze eigen bijdrage komen dan alleen nog maar kosten verbonden aan zogenaamde verschotten, dat wil zeggen de kosten van het griffierecht van de rechtbank en de kosten van uittreksels van de gemeente voor uw rekening. Voor de werkzaamheden van de advocaat/echt- scheidingsbemiddelaar hoeft dan echter geen vergoeding meer betaald te worden.

 

Subsidiemogelijkheden; minimum kosten tussen € 220,- en € 360,- all-in

 

De subsidiemogelijkheden zijn erg gunstig. De Minister van Justitie en Veiligheid wil nu eenmaal graag dat mensen hun echtscheiding via een echtscheidingsbemiddeling regelen. Daarmee kan hij namelijk op zijn begroting voor de rechterlijke macht bezuinigen.

 

Een groot deel van het werk van rechters houdt nu eenmaal verband met familierecht dus voor de Minister is mediation een goede zaak maar ook voor u.

 

De subsidieregeling voor mediation is extra gunstig omdat er feitelijk maar twee, minimale, eigen bijdragen, mogelijk zijn. Een eigen bijdrage van € 53,– per persoon en een eigen bijdrage van € 105,– per persoon.

 

Het is reëel om bij subsidie rekening te houden met totale kosten, alle denkbare kosten inclusief BTW, inclusief griffierecht, van € 220,– minimaal en € 360,– maximaal.

 

Op internet zult u geen aanbiedingen vinden die qua kosten en qua prestatie gunstiger zijn.

 

Wij weten wel zeker dat wij de beste service bieden in relatie tot de kosten.

 

Wij zijn erop uit om voor al onze klanten, of ze nu wel of niet voor subsidie in aanmerking komen, optimale diensten te verlenen.

 

WEL/GEEN SUBSIDIE

 

De Raad voor Rechtsbijstand houdt zowel een inkomens- als een vermogensgrens aan. De vermogensgrens bespreken wij in het gratis kennismakingsgesprek.
De inkomensgrens zullen wij nu bespreken:

 

Bij een mediation die betrekking heeft op gehuwden, samenwonenden of een echtpaar met een inwonend minderjarige kind of inwonende minderjarige kinderen wordt een inkomensgrens aangehouden van € 36.400,– per persoon.

 

Zijn er geen inwonende minderjarige kinderen dan is de inkomensgrens € 25.800,– bruto per jaar per persoon.

 

De conclusie is dat de subsidieregeling vaak van toepassing is.

 

Het is denkbaar dat uw inkomen en/of uw vermogen zo hoog is dat u buiten de criteria om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen valt. In dat geval worden de kosten op basis van de aan uw zaak te besteden uren in rekening gebracht. Het uurtarief dat van toepassing is hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Wij zijn als kantoor van mening dat hoge uurtarieven alleen bij zeer grote belangen en grote ingewikkelde zaken passen en dat verder een matig uurtarief gehanteerd moet worden.

 

PakKetten

Het nadeel van het werken met uurtarieven is dat u van tevoren niet precies weet hoe hoog te kosten zullen uitpakken, al kunnen wij daarvan meestal wel een goede indicatie geven tijdens ons eerste gratis kennismakingsgesprek. Voor degenen die vooraf zekerheid willen over de kosten, werken wij met pakketten waaraan vaste prijzen verbonden zijn. De pakketten variëren van een basispakket tot een uitgebreid pluspakket. Bij ieder pakket hoort een vaste prijs. Informeer naar de mogelijkheden.

Kosten als er geen subsidie-regeling van toepassing is
Deze kosten houden verband met de hoeveelheid tijd die wij aan een echtscheidingsbemiddeling besteden. Op zichzelf zijn de uurtarieven wel van belang maar nog meer van belang is hoeveel tijd wij voor uw zaak nodig hebben, dat geeft dan meteen aan met welke kosten u rekening moet houden.

 • In alles wat hierna wordt geschreven, worden ook alle bijkomende kosten meegenomen. Het gaat dus om all-in bedragen.
 • Wij hebben meer dan vijfentwintig jaar ervaring met mediations, wij doen er tientallen per jaar.
 • Wij hebben dus een goed idee over de hoeveelheid tijd die een medation met zich meebrengt.
 • In de praktijk is tien uur het gemiddeld aantal uren dat wij voor een mediation nodig hebben.
 • Het minimum aantal uren dat wij voor een bemiddeling nodig hebben is vijf uur. Dit minimum komt niet veel voor.
 • Als wij van een normale situatie uitgaan dan is het redelijk om rekening te houden met kosten, als er geen subsidie van toepassing is, die lopen van € 1.000,– all-in tot € 3.000,– all-in.
Minder dan 10 uur
Het gemiddeld aantal uren dat wij aan een mediation besteden is tien uur.
De minimum tijd die wij voor een mediation nodig hebben is vijf uur.
Het is echter verstandig om rekening te houden met het gemiddeld aantal uren.
Tussentijdse opzegging
Wilt u, als u zich oriënteert, ook nagaan of het mogelijk is om de bemiddeling tussentijds te beëindigen? Het gaat dan om de vraag of u in rekening wordt gebracht de tot dan toe gewerkte tijd dan wel of u in rekening gebracht wordt het bedrag dat bij aanvang is genoemd.

Het is ons bekend dat er mediators zijn die hun werk voor een vast bedrag verrichten. Op zichzelf is dat geen slechte aanpak maar het komt voor dat dat vaste bedrag ook in rekening wordt gebracht voor het geval u, na korte tijd, van mening bent dat de mediation, om welke reden dan ook, niet door hoeft te gaan. Stel dat u zich verzoent na één of twee sessies. Dan is de mediation niet voltooid en de volledige werkzaamheden hebben ook niet plaatsgehad.

Het lijkt ons niet redelijk, en wij doen het dan ook niet, om dan het volle bedrag in rekening te brengen. Voor sommige mediators is deze werkwijze echter normaal en het is in uw belang om daar goed op te letten.

Bij ons is het in ieder geval zo dat wij niet meer in rekening brengen dan de werkelijk gewerkte tijd en dat het u vrij staat om op ieder moment, om welke reden dan ook, met de mediation stoppen.

Het komt niet veel voor dat mensen tussentijds stoppen maar het mag natuurlijk wel. Deelname aan een mediation geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Als u tussentijds de mediation zou beëindigen, dan is het niet redelijk dat u zou moeten betalen voor werkzaamheden die niet hebben plaatsgehad.

Veel voorkomende situaties
Het komt veel voor dat één van partijen wel en één van partijen niet voor subsidie in aanmerking komt. Bij een gezin met kinderen die minderjarig zijn en inwonen is het vaak zo dat als de moeder werkt zij niet fulltime werkt en haar inkomen zal dikwijls ruim onder de € 36.400,– bruto jaar blijven. Dat betekent dat de moeder in aanmerking komt voor subsidie. De totale kosten voor de moeder bedragen dan hetzij ongeveer € 110,–, hetzij ongeveer
€ 160,– all-in.

De vader werkt vaak fulltime en heeft vaak een hoger inkomen dan € 36.400,– bruto per jaar.

Zijn er geen minderjarige kinderen dan is de grens € 25.800,– bruto per jaar. De moeder blijft er vaak onder en de vader komt er vaak boven.
Dan krijgen we dus de situatie dat één van partijen wel subsidie krijgt en de andere partije niet. Vaak wordt door partijen besloten dat zij samen alle kosten dragen, zodat zij dus beiden profiteren van de subsidie.

In het geval één van partijen wel subsidie krijgt en één van partijen niet, hanteert ons kantoor een sterk verlaagd uurtarief voor die partij die niet voor subsidie in aanmerking komt. Dat uurtarief is € 125,– vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% BTW.

In het gratis kennismakingsgesprek  worden u alle feiten met betrekking tot de subsidie en de kosten die voor u resteren uitgelegd voordat u een beslissing neemt om ons in te schakelen.

Doe-het-zelf-echtscheiding

Via internet zijn veel mogelijkheden voor een doe-het-zelf-echtscheiding. De opzet van een doe-het-zelf-echtscheiding is in principe goed, immers de verantwoordelijkheid wordt vrijwel volledig in uw handen gelegd en dat hoort ook zo. Echter, het is uw eerste echtscheiding en u hebt er geen ervaring mee.

In sommige gevallen wordt u gevraagd om formulieren in te vullen. U ziet waarschijnlijk de bemiddelaar één keer of helemaal niet en ineens komt daar een echtscheiding uit de bus.

Als daarmee de regeling, zoals u die samen voor ogen staat, helemaal is uitgevoerd en als u alle consequenties hebt overdacht, dan is dit ook een goede oplossing.

Het is echter maar de vraag of het altijd zo uitpakt als wordt voorgespiegeld.

Voor een aantal kwesties is het in uw belang dat u daarover deskundig advies zou krijgen. Te denken is aan een ouderschapsplan, aan alimentaties, verdeling, regeling van schulden, regeling van pensioenen, goede afspraken over de eigen woning. Aan al deze kwesties zitten technische aspecten die bij ons in goede handen zijn.

Afhankelijk van uw eigen wensen zullen wij u zeker mogelijheden geven om zelf het nodige voor te bereiden. Dat werkt ook goed. Daarmee bespaart u op de kosten.

Wilt u bij de doe-het-zelf-echtscheiding goed letten op de mogelijkheid van een tussentijdse opzegbaarheid?

Het komt voor dat u, als u eenmaal hebt getekend, vast zit aan de totale kosten, ook al zou u, om welke reden dan ook, tussentijds willen opzeggen. Dat is nadelig voor u.

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.