Klachtenregeling

Van Houten en Partners hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot één van de collega’s, werkzaam bij ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die hieronder staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Als cliënten klachten hebben dienen deze zorgvuldig en nauwkeurig te worden behandeld.

Een klacht over mr H.J. Naber wordt behandeld door mr M.S. Janssen-Polet. Een klacht over mr M.S. Janssen-Polet wordt behandeld door mr H.J. Naber

Als er klachten zijn over andere bij Van Houten en Partners werkzame personen, dienen deze bij mr. Naber te worden ingediend. Een klacht kan worden ingediend per brief of e-mail.

De klachten kunnen onder meer betreffen de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie.

Onze contactgegevens zijn als volgt:
Postadres: Postbus 1185, 3300 BD Dordrecht

Mr. H.J. Naber     
Tel.:   078 639 55 57
e-mail: naber@vhpa.nl

Mr. M.S. Janssen-Polet
Tel.: 078 639 55 58
e-mail: polet@vhpa.nl

De advocaat bij wie een klacht wordt ingediend over een andere advocaat, hierna te noemen de “klachtbehandelaar”, stuurt de klager een ontvangstbevestiging van de klacht.

De klachtbehandelaar zal binnen één maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

De klachtbehandelaar zal bij afwijking van de hierboven genoemde termijn, daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.

De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

De bovenstaande klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt afgesloten.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.