Kinderen

(Het onderstaande is overgenomen uit een brochure van de Vereniging van Familierecht Advocaten en -scheidingsbemiddelaars).

Voor kinderen is een echtscheiding een zeer ontwrichtende ervaring, zelfs meer dan voor de ouders. De effecten van scheiding op kinderen kunnen van lange duur zijn. Het treft kinderen vaak in de jaren waarin zij gevormd en opgeleid worden. Natuurlijk dient hierbij aangetekend te worden dat niet de scheiding alleen een traumatische ervaring oplevert. Evenzeer kan het slechte huwelijk van de ouders op de kinderen een zeer negatief effect hebben, zodat een scheiding uiteindelijk een beter perspectief biedt.

Lees verder

Toch ervaren kinderen de omstandigheden na een scheiding doorgaans als minder steungevend dan de omstandigheden in een minder goed huwelijk. Bijna de helft van de kinderen van gescheiden ouders gaat de jongvolwassenheid in met veel zorgen en op een prestatieniveau dat beneden het haalbare ligt. Uitgeput door de vroege ervaring voor en na de scheiding van hun ouders is de weerstand vaak minder. In scheidingssituaties komt het voor dat kinderen zichzelf groot moeten brengen en zij zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van een van de ouders.

Aan dit alles doet niet af dat nu meer gescheiden wordt dan voorheen. Ieder kind dat geconfronteerd wordt met een scheiding maakt leed door en zal zich afvragen: “waarom ik?” Aantallen brengen daar geen verandering in.

Begrijpelijk is dat de ouders in de scheidingsfase meer met zichzelf dan met kun kinderen bezig zijn. Echter, juist in deze fase hebben de kinderen ook aandacht nodig, vaak een wat andere dan men op het eerste oog zou veronderstellen.

Hoe om te gaan met kinderen in een echtscheiding

Van groot belang voor het zo goed mogelijk verwerken van de echtscheiding is dat de kinderen worden voorbereid op de scheiding en alles wat daar het gevolg van zal zijn. Leed kan niet worden voorkomen, maar er zijn wel mogelijkheden om de pijn te verminderen en de kinderen de mogelijkheid te geven leed te verwerken.

Zo mogelijk dienen beide ouders tezamen de kinderen te vertellen dat zij uit elkaar gaan. Het is daarbij beter het nieuws aan alle kinderen tezamen te vertellen dan aan ieder afzonderlijk. Kinderen hebben dan steun aan elkaar. Aansluitend kan ieder kind eventueel nog apart worden geïnformeerd op het begripsniveau dat aansluit bij de leeftijd. Ouders informeren de kinderen als het besluit vaststaat.

Lees verder

Wanneer de omstandigheden het onmogelijk maken dat de ouders tezamen de kinderen informeren, doet een van de ouders het, na overleg met de ander. De reden van uiteengaan wordt ook op het niveau dat aansluit bij de ontwikkelingen van het kind verteld, maar zonder daarbij één van de ouders met schuld te beladen.

De ouders zullen daarbij bij voorkeur aangeven dat zij zich verantwoordelijk blijven voelen voor het gehele gezin en dat zij zich ieder op hun eigen wijze voor de kinderen zullen blijven inzetten, ook al gaan zij ieder hun eigen weg.

Kinderen zullen sterk de neiging hebben om verzoeningspogingen in het werk te stellen. Zij willen immers niet dat het gezin uiteen valt. Maar het is natuurlijk niet hun taak om hun ouders te verzoenen. En als de echtscheidingsbeslissing definitief is, zijn hun pogingen ook nog tot mislukken gedoemd. Duidelijkheid is dus erg belangrijk.

Ook is het belangrijk te weten dat kinderen vaak zichzelf de schuld geven van het feit dat ouders gaan scheiden. Het is goed dat ouders dit weten en de kinderen meteen op het hart drukken dat dat niet het geval is. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de scheiding. Ook dat behoort tot de boodschap.

Tenslotte is het goed om te weten dat kinderen, die één ouder door de scheiding “verliezen” mogelijk gaan lijden aan verlatingsangst. Zeer regelmatige contacten met de “verloren ouder” zijn wenselijk om dit te voorkomen.

De veranderingen die gaan komen behoren met de kinderen te worden gecommuniceerd. Zij worden betrokken bij de omgangsregeling die zij met de niet dagelijks verzorgende ouder zullen hebben. Zij krijgen de nieuwe woonruimte van deze ouder zo snel mogelijk te zien. Kinderen mogen ook suggesties doen. Zij moeten het gevoel krijgen een actieve plaats te hebben in het proces. Dat maakt hen tot actief deelnemer, in positieve zin, in plaats van passief slachtoffer in een oeverloze crisis. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen. Dat zijn en blijven de ouders.

Ouders moeten kinderen actief toestaan van beiden te blijven houden. Het gaat hier om de individuele integriteit van het kind zelf. Die dient door beide ouders gerespecteerd te worden, hoe moeilijk dat ook op te brengen is. De eigen haat, het verdriet of rancune behoort achtergesteld te worden ten opzichte van het belang van het kind bij het behoud van een relatie met beide ouders.

Deskundigen kunnen ouders helpen de hierboven geschetste rol naar behoren te blijven vervullen. Waar de ouders daar niet of ten dele slagen kan de kinderen ook rechtstreeks hulp geboden worden. Behalve acute symptoombestrijding zal hulp er mede op gericht moeten zijn het kind inzicht te verschaffen in het proces dat zich afspeelt. De te bieden hulp is sterk leeftijdsafhankelijk en hangt vervolgens ook van het individuele geval af.

Ouderschapsplan

Bij een echtscheidingsverzoek waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn moet altijd een ouderschapsplan worden ingediend, of het nu gaat om een eenzijdig verzoek of een gezamenlijk verzoek. In dit ouderschapsplan moeten ouders afspraken maken over hoe zij, na de echtscheiding, de kinderen gezamenlijk willen opvoeden en verzorgen. Deze verplichting is gebaseerd op het feit dat ouders ook na een scheiding samen verantwoordelijk blijven voor hun kinderen.

Zaken waarover in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden zijn: hoe nemen de ouders na scheiding gezamenlijk de belangrijkste beslissingen over de kinderen? Hoe verdelen ouders de zorg- en opvoedingstaken na scheiding? Hoe informeren ouders elkaar over de kinderen na scheiding? Moet er kinderalimentatie worden betaald?

Wanneer u middels echtscheidingsmiddeling tot een echtscheidingsverzoek komt zal het u over het algemeen lukken om hierover met elkaar afspraken te maken. Wanneer u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding doet, zal het niet altijd mogelijk zijn om als ouders over alle genoemde zaken overeenstemming te bereiken. In dat geval kunt u de rechter vragen om de beslissingen over de verzorging en opvoeding van de kinderen te nemen.

Eigen verantwoordelijkheid

In het kader van een echtscheidingsbemiddeling hebben en houden de betrokken partners de volle verantwoordelijkheid over hetgeen zij willen regelen en over hoe dat geregeld moet worden.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een echtscheidingsbemiddelaar voor deze partners gaat beslissen. De positie van de echtscheidingsbemiddelaar is niet te vergelijken met die van een rechter of met die van een bindend adviseur.

Bij bijna iedere echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn, is het tegenwoordig gebruikelijk dat het ouderlijk gezag van de ouders over de kinderen hetzelfde blijft. De juridische band vóór de echtscheiding is dan gelijk aan de juridische band ná de echtscheiding.

Op zichzelf betekent dit niet dat de zorg gelijk blijft. Vaak is het zo dat na de echtscheiding de zorg voor de kinderen voor het grootste deel bij één van de partners gelegd wordt, meestal de moeder. Vaak is dit ook een voortzetting van de eerdere situatie.

De partners gaan in twee verschillende huizen wonen. De kinderen krijgen dan een hoofdverblijfplaats bij de verzorgende ouder.

Zorg- en contactregeling

Bij veel echtscheidingen is het wel zo dat je kunt spreken van een hoofdverblijf van de kinderen bij de moeder. De vader heeft vaak een volledige baan. De verzorging van de kinderen komt dan ook grotendeels op de schouders van de moeder terecht.

In dat geval is het van groot belang dat de ouders bespreken hoe kan worden bewerkstelligd dat de kinderen een goed contact houden met de niet-verzorgende ouder. Een veel voorkomende zorg- en contactregeling is één weekeinde in de twee weken. Echter iedere andere variant is denkbaar. Als het belang van de kinderen bovenaan staat zal er altijd een goede oplossing gevonden worden. Het is ook verstandig om afspraken over de vakanties te maken.

Co-ouderschap

Ook is denkbaar dat de ouders na echtscheiding de zorg voor de kinderen werkelijk verdelen. Meestal is het dan het effect dat de zorg evenrediger verdeeld wordt over de beide ouders. Vaak neemt dan de vader enkele dagen per week de verantwoordelijk op zich. Vaak wordt de verantwoordelijkheid zelfs zo verdeeld dat ieder van de ouders de helft van de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dit wordt ook co-ouderschap genoemd of feitelijk co-ouderschap.

Er is geen standaard goede oplossing. Ieder gezin is anders, ieder kind is anders, iedere ouder is anders. Daarbij veranderen de omstandigheden en worden kinderen ouder. Als er eerlijk en serieus, met het belang van de kinderen voorop, overleg gepleegd wordt dan vinden ouders altijd de beste oplossing.

Ook voor die beste oplossing geldt trouwens dat deze gewijzigd moet kunnen worden, als de omstandigheden anders worden.

Gratis kennismakings­gesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend. In dit gratis kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de echtscheidings­bemiddeling zelf, wat u van de bemiddelaar kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt (mogelijkheden, resultaten, de duur van de bemiddeling);
  • de kosten van de echtscheidingsbemiddeling / mediation;
  • de subsidiemogelijkheden, vaste kosten, variabele kosten, wijze van betaling;
  • de eigen woning. Het is ons gebleken dat bij veel echtscheidingen vragen ontstaan omtrent de eigen woning. Die vragen worden beantwoord in het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vooral blijkt voor veel mensen een punt te zijn dat uitgezocht wordt welke mogelijkheden er zijn om in de woning te blijven wonen voor één van de partijen, en met zo min mogelijk extra kosten. Die mogelijkheden zijn er en die zullen aan u worden uitgelegd.

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen, bel vrijblijvend 078 639 55 55 of vul onderstaand formulier in:

Gratis kennismakingsgesprek
na kantoortijd:

Wij hebben een voorkeur voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek gedurende de normale kantoortijden, dus maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Echter soms is het voor u lastig of misschien zelfs onmogelijk om overdags daarvoor vrij te nemen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis kennismakingsgesprek in principe iedere maandagavond, vanaf 18.00 uur.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken is het nodig dat u even telefonisch contact opneemt met ons kantoor:
078 639 55 55

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

Fax

078 631 11 13