Alimentatie

Bij een echtscheiding komt vaak de vraag aan de orde of en zo ja, hoeveel alimentatie er betaald moet worden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat als een huwelijk langer duurt en/of als er één of meer kinderen zijn geboren uit het huwelijk, de mogelijkheid van een eventuele alimentatie besproken moet worden.

Vaak wordt er gedacht dat de man aan de vrouw moet betalen en niet andersom. De wet gaat er echter bij partneralimentatie vanuit dat degene die het meest verdient betaalt aan degene die het minst verdient. Verder gaat de wet er bij kinderalimentatie van uit dat er alimentatie wordt betaald door de niet-verzorgende ouder aan de wel-verzorgende ouder.

Draagkracht

Alimentatie hoeft niet betaald te worden als de draagkracht van de alimentatieplichtige geen betaling toelaat. Om te bepalen of er draagkracht is, dient er een draagkrachtberekening gemaakt te worden. Deze wordt gemaakt aan de hand van de zogenaamde 'Tremanormen'. Dit zijn normen die de rechterlijke macht in de afgelopen jaren heeft opgesteld. Deze normen gelden voor alle rechtbanken in Nederland.

Kinderalimentatie

Veel ouders zijn best bereid om kinderalimentatie te betalen. Uiteraard kunnen zij niet meer betalen dan hun draagkracht toelaat maar de meeste ouders zien wel in dat een bijdrage voor de kinderen aan de verzorgende ouder redelijk is. Om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen dienen alimentatieberekeningen te worden gemaakt. Ook deze worden gemaakt aan de hand van de Tremanormen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie ligt doorgaans wat moeilijker. De problemen worden, kort omschreven, veroorzaakt door de verschillende belangen van de betrokkenen. Het belang van de alimentatievragende partner is dat het bedrag aan alimentatie niet te laag uitvalt. Het belang van de alimentatiebetalende partner is het tegenovergestelde. Deze heeft er belang bij dat de alimentatie niet te hoog uitvalt.

In het kader van de echtscheidingsbemiddeling is hier goed uit te komen doordat diverse berekeningen worden gemaakt. Deze berekeningen moeten worden uitgelegd en moeten worden besproken. Het resultaat moet zijn dat op een zeker moment beide betrokkenen weten hoe de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen en ook weten wat redelijk zou zijn. Op dat moment kan vaak een beslissing vallen.

Grenzen aan de alimentatie

Uiteraard kan een alimentatie niet zo hoog worden dat degene die betaalt onvoldoende overhoudt om van te leven. Dit is ook een grens die in de Tremanormen expliciet wordt genoemd.

Een misschien nog belangrijker grens is die welke gevormd wordt door de zogenaamde 'jusvergelijking'. In een dergelijke vergelijking wordt de positie van degene die alimentatie ontvangt vergeleken met de positie van degene die alimentatie betaalt. Volgens de Tremanormen mag de positie van de ontvanger niet beter zijn/worden (financieel gesproken) dan die van de alimentatiebetaler.

Tenslotte zijn er in de wet diverse begrenzingen aangegeven in tijdsduur. Als er geen afspraken over tijdsduur worden gemaakt, dan geldt voor partneralimentatie het algemene artikel dat de alimentatie voor twaalf jaar geldt. De alimentatiegerechtigde heeft daarna een door de wet beperkte mogelijkheid om een verlenging bij de rechtbank aan te vragen. De alimentatiebetaler kan zich tegen deze verlenging verweren.

Effecten van een nieuwe partner op de alimentatie

De situatie dat er sprake is van een nieuwe partner doet zich regelmatig voor, vaak enkele jaren na de echtscheiding. Doorgaans heeft een nieuwe partner invloed op de alimentatie.

Aan de zijde van de alimentatiegerechtigde is de invloed doorgaans dat het recht van de alimentatiegerechtigde op alimentatie voor eigen levensonderhoud wegvalt. Dit is het geval als de alimentatiegerechtigde partner hertrouwt of gaat samenwonen met de nieuwe partner als waren zij tweeën gehuwd.

Ook aan de zijde van de alimentatiebetalende partner kan het verschil maken of deze samenwoont of hertrouwt. Doorgaans wordt de draagkracht van de alimentatiebetalende partner daardoor beïnvloed. Dit kan zowel naar boven als naar beneden zijn.

Aan de hand van de werkelijke omstandigheden kunnen uw vragen hierover beantwoord worden.